Informasjonsmøter 14. juni

1.6.2018

Interkommunal plan for Forus ut på høring

Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september.

Hvordan skal Forus også i framtiden være en drivkraft for næringslivet både i regionen og resten av landet?

Det er visjonen som Sandnes, Sola og Stavanger i fellesskap søker svar på i kommunedelplanen som vi nå sender ut på høring.

Tre hovedmål ligger til grunn for planforslaget:

  • Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde både nasjonalt og internasjonalt.
  • Området skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
  • Det skal legges vekt på kvaliteter som gjør Forus attraktivt både for næringslivet, ansatte og bosatte.

Fram til høringsfristen 15. september inviteres alle interesserte til ulike møter og åpne kontordager hvor det blir anledning til å få detaljert informasjon om planforslaget.

Les mer om sted/tidspunkt her

Etter høringen og når planen er bearbeidet vil det bli endelig behandling av kommunedelplanen i de tre kommunene.

Hele planforslaget finner du her


Framdriftsplan slik den finnes i utkast til planprogram:

fremdriftsplan

Sånn skal det bli på Forus

Styret for IKDP Forus anbefaler at den såkalte komprimerte varianten skal legges til grunn for videre utvikling av Forus.

Kommunene vil balansere veksten på Forus med sentrumsområdene og samtidig utvikle Forus til beste for et mangfoldig næringsliv. Det komprimerte prinsippet i Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) innebærer en tydeligere prioritering av utbyggingsområder rundt noen få holdeplasser.

Vinn-vinn
Ordfører Christine Sagen Helgø er styreleder for IKDP Forus. De øvrige styremedlemmene er ordførere og andre politikere i Sandnes, Sola og Stavanger.

– Kommunene ønsker å oppnå vinn-vinn-effekten dette gir for mange samfunnsmål. Hvis vi bygger kontorvirksomheter tett på bussholdeplasser, kan vi lykkes med at flere reiser med buss. Da får de som jobber på Forus attraktive områder der flere oppholder seg utendørs. Disse stedene er egnet for fellesfunksjoner for næringslivets formelle og uformelle møter, sier styreleder og ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø.

Sola, Sandnes og Stavanger enige om framtidens Forus
Hensikten med å avklare prinsipper for videre planlegging er å oppnå at de tre kommunene blir enige om en hovedretning for utviklingen, og hvilken rolle Forus skal ha i forhold til regionen for øvrig. Derfor blir overordnede myndigheter og de andre kommunene i regionen spesielt involvert i denne fasen av arbeidet.

 

Styret for IKDP Forus Vedtak om planprinsipp 22 08 2016
Prinsipper for videre planutforming Høringsutkast
Utredning av planprinsipper_transport
Saksforelegg Styre 22 08 2016
Brev til berørte om planprogram og åpent møte
Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15 08 2016


27.04.16

Hva skjer i forbindelse med IKDP Forus våren 2016?

Alle tre kommunene har vedtatt planprogrammet som omtaler hva planen skal handle om, mål for Forus, prosessen og framdriften.

Nå har prosjektet startet arbeidet med FASE 1 (i figuren) som er en svært viktig beslutning i arbeidet med planen for Forus. Prosjektgruppen arbeider med å vurdere hvordan vi kan oppnå målene i tre ulike utviklingsretninger for Forus ut fra regionale helhetsløsninger. Hva trenger regionen av Forus? Hvor skal vi bygge boliger? Og trenger vi områder med bare næringsbygg? Hvor mye av næringsutviklingen skal skje på Forus sammenlignet med andre deler av regionen, i for eksempel de to bysentrene? Hensikten er ikke å velge en av de tre utviklingsretningene, men å lage et fjerde alternativ som er den vi vil anbefale.

Bilde1

De tre planprinsippene blir visualisert med bruk av ulike teknikker. Hensikten er å lykkes med god formidling til alle som skal være med å vurdere de tre utviklingsretningene.

Overordnede og regionale myndigheter deltar i arbeidsmøter der vi drøfter de tre planprinsippenes måloppnåelse. Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkeskommunen og Fylkesmannen er gode samarbeidspartnere.

Næringslivet er en særlig aktuell gruppe å samarbeide med når vi skal vurdere måloppnåelsen i de tre planprinsippene. Det er vesentlig å lære mer om hvordan næringslivet vil jobbe i framtiden og hvilke muligheter planprinsippene åpner for. I forlengelsen av Forusdagen 28. april, følger vi derfor opp med et verksted 3. mai der formålet er å finne ut hvordan de tre planprinsippene betjener næringslivet i regionen. Seminaret 3. mai blir målrettet mot en rekke aktører som kan delta i helhetlig diskusjon om utvikling av Forus.

Vi planlegger også et seminar for kommunenes politiske og administrative ledelse i alle kommunene i regionen. Der kan både styret og andre politikere i de tre eierkommunene delta. Hensikten vil være å nå ut til hele regionen med informasjon, og motta tilbakemeldinger fra nabokommunene om hovedspørsmålene knyttet til Forus sin framtidige rolle i regionen. Seminaret gjennomføres i september.

Åpent møte om utredning av planprinsipper og anbefalt planprinsipp gjennomføres i september og vil bli annonsert. Annen involvering er planlagt når kommunene har vedtatt planprinsipp og vi har startet arbeidet med å lage planforslaget.