Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene synes eller merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne næringsområde som spiller på lag med resten av storbyområdet.

Transportutfordringene på Forus blir sentrale i planarbeidet fordi bilandelen er svært høy. Samspillet mellom ulike transportmidler synes særlig aktuelt fordi store deler av Forus ikke ligger i gangavstand fra hovedkollektivaksen i nord-sør retning.

Stavanger kommune startet sammen med de to nabokommunene arbeidet med interkommunal delplan i 2014 og prosjektet vil gå fram til utgangen av 2018.

I den innledende fasen før oppstart er disse punktene pekt ut som formål med planarbeidet:

  • Legge til rette for at Forus kan videreutvikle og styrke sin rolle som nasjonalt viktig næringsområde.
  • Avklare Forus’ fremtidige rolle og funksjoner i en regional kontekst.
  • Vurdere utvikling av gode blandete områder for bolig og næring langs kollektivtraseene på Forus.
  • Avklare muligheter og omfang av boligbygging i ”randsonene” til Forus.
  • Harmonisere utviklingen av Forus med utbygging av overordnet transportinfrastruktur.

Planprogrammet for IKDP Forus ble vedtatt i alle kommunene. En viktig avklaring tidlig i planarbeidet er å utrede og dimensjonere utviklingen på Forus i en regional kontekst. Det handler både om mengden utbygging over tid og fordeling mellom arbeidsplasser, boliger og andre funksjoner. Forus er et typisk næringsområde som mangler andre bykvaliteter. Kommunedelplanen ser nærmere på hvordan næringsområdet delvis kan omformes til et blandet byområde. Hvilke stedskvaliteter som da bør planlegges inn i området, er tatt inn som en integrert tema i kommunedelplanen.

Dette er et planarbeid som går på tvers av tre kommuner; Stavanger, Sandnes og Sola, og som vil involvere regionale myndigheter.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med inntil 500 000,- kroner i 2014. Departementet la blant annet vekt på at prosjektet omfattet sentrale temaer innenfor bærekraftig areal-, bolig- og transportplanlegging, slik som bykvalitet og omforming av næringsområder til områder med blandede byfunksjoner. Midlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble hovedsakelig benyttet til utredninger i form av stedsanalyse av Forusområdet og til medvirkning med fokus på ungdom og framtidsverksted for utvikling av området. Utredningene i prosjektet vil kunne vise til utfordringer og løsninger som kan være overførbare til andre lignende områder i Norge.

Arbeidet som involverer bruk av midlene fra KMD er nå avsluttet. Kommunene har nylig ferdigstilt arbeidet med en stedsanalyse som både sammenfatter tidligere utredninger, oppdaterer og supplerer med deler av planområdet til IKDP Forus som tidligere ikke har inngått i dokumentasjon. Stedsanalysen er utarbeidet av arkitektfirmaet KAP med Henrik Lundberg som prosjektleder derfra. Bestillingen la vekt på at analysene skulle framstille Forus i en regional kontekst. Rapporten avslutter med anbefalinger til det videre planarbeid.

Stedsanalysen vil bli benyttet i flere deler av arbeidet framover. Første anledning er våren 2016 når vi arbeider med å avklare Forus sin rolle i regional kontekst. Vi utreder tre utviklingsretninger for Forus, og skal konkludere med et planprinsipp som skal vedtas politisk av de tre kommunene.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Tore Leite, Byutviklingsseksjonen, tore.leite@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Stavanger kommune: 

Marit Sletteberg Storli, marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no

Referanse: www.regjeringen.no