Godkjent møtereferat 24. november 2021

 

Andregangsbehandling, desember 2019

Den felles kommunedelplanen ble andregangsbehandlet i Stavanger, Sola og Sandnes i desember 2019.

Vedlegg fra saken:

Ny 2. gangsbehandling – Plan 2015116 – IKDP Forus
01 Kommunenes vedtak ved innstillende behandling
02 Rådmennenes innstilling til planvedtak
03 Gjennomført planprosess og vurderinger om arealutnyttelse og kontorandel
04 Saksfremlegg oktober
05 Plankart IKDP Forus revidert 08 05 2019
06 Bestemmelser og retningslinjer revidert 08 05 2019
07 Samfunnsdel revidert 08 05 2019
08 Referat fra styremøte 30.04.2019
09 Planbeskrivelse revidert 08.05.2019
09a Begrunnelser om nødvendighet og tilordning av rekkefølgetiltak 1
09b Beregning av realistisk utbyggingspotensial og kostnadsbidrag 15 03 2019
09c Kostnadsberegning av infrastruktur 13 02 2019
09d Kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling 16 03 2018
09e Parkering IKDP Forus 16 03 2018
09f Trafikkvurderinger av alternative veiløsninger på Forus vest 02 02 2018
09g Boligpotensiale innenfor og rundt IKDP Forus 16 03 2018
09h Klimaanalyse Forus 05 04 16
10 Konsekvensutredning 08 05 19
11 ROS-analyse IKDP Forus 09 02 2018
12 Merknadshefte hovedhøring 11 04 2019
13 Merknadshefte tilleggshøring 25 04 2019
14 Protokoll meklingsmøte 23 08 2019

Plan til høring

Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september.

Brev til offentlige og frivillige
Bestemmelser
Samfunnsdel
Plankart

Vedlegg:

Planbeskrivelse
ROS-analyse IKDP Forus
Parkering IKDP Forus 16 03 2018
Boligpotensiale på og rundt Forus 16 03 2012
Forus vest – trafikkvurderinger av alternative løsninger
Konsekvensutredning IKDP Forus 13 04 2018
Kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling 16 03 2018
Saksforelegg IKDP Forus til kommunenes behandling, mai 2018


Dokumenter

Mulighetsstudie, kjerneområder i Interkommunal kommunedelplan for Forus

Inspirasjonsrapport om blågrønn struktur

Mulighetsstudie september 2017 med tre deloppgaver: Kjerneområdene, boligutvikling på Forus øst og Lura, samt utbyggingspotensiale rundt eventuell nyt togstopp på Forus øst.

Tilbud mulightesstudie interkommunal kommunedelplan for Forus

Vedtatt planprinsippdokument

Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15. 08. 2016
Merknadsbehandling ved høring om prinsipper for videre planutforming
Planprinsippanbefaling til styret

Styret for IKDP Forus Vedtak om planprinsipp 22 08 2016
Prinsipper for videre planutforming Høringsutkast
Utredning av planprinsipper_transport
Saksforelegg Styre 22 08 2016
Brev til berørte om planprogram og åpent møte
Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15 08 2016


FASTSATT PLANPROGRAM IKDP Forus


Stedsanalyse for Forus, utarbeidet i forbindelse med IKDP Forus