Planforslag vil legges ut til offentlig ettersyn våren 2018, og da blir det mulig å sende inn skriftlige uttalelser om innholdet i planforslaget.

Mulighetsstudie, kjerneområder i Interkommunal kommunedelplan for Forus

Inspirasjonsrapport om blågrønn struktur

Mulighetsstudie september 2017 med tre deloppgaver: Kjerneområdene, boligutvikling på Forus øst og Lura, samt utbyggingspotensiale rundt eventuell nyt togstopp på Forus øst.

Tilbud mulightesstudie interkommunal kommunedelplan for Forus

Vedtatt planprinsippdokument

Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15. 08. 2016
Merknadsbehandling ved høring om prinsipper for videre planutforming
Planprinsippanbefaling til styret

Styret for IKDP Forus Vedtak om planprinsipp 22 08 2016
Prinsipper for videre planutforming Høringsutkast
Utredning av planprinsipper_transport
Saksforelegg Styre 22 08 2016
Brev til berørte om planprogram og åpent møte
Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15 08 2016


FASTSATT PLANPROGRAM IKDP Forus


Stedsanalyse for Forus, utarbeidet i forbindelse med IKDP Forus