Mulighetsstudie, kjerneområder i Interkommunal kommunedelplan for Forus

Prosjektgruppen har bestilt og mottatt en rapport fra arkitektfirmaet Lala Tøyen. Rapporten viser konsulentens vurderinger av de fire kjerneområdene Koppholen, Kanalsletta, Forussletta nord og Forussletta sør. De gir anbefalinger om innhold og utforming av områdene. Kommunene vil benytte rapporten i videre arbeid med planen. Avklaringer om innhold, utforming, avgrensing og arealbruk i områdene vil bli drøftet i det videre planarbeidet med utgangspunkt i helhetlig planutforming, konsulentrapporten og innspill fra andre aktører.

Blågrønn visjonsplan, IKDP Forus

Prosjektgruppen har bestilt og mottatt en rapport fra konsulentfirmaet Rambøll som handler om å benytte vann som en ressurs for å styrke stedskvaliteter og finne funksjonelle og miljømessig gode måter å håndtere vann på Forus. Vann har en særlig betydning for utviklingen av planområdet, med bakgrunn i den innsjøen som en gang fantes i området. Rapporten viser løsninger som kan bidra til at vann nyttes som opplevelseselement og samtidig håndteres på måter som fungerer godt for bedrifter, planteliv, vannkvalitet og sikkerhet i området. Avklaringer om deler av innholdet i rapporten som skal innlemmes i planen, vil skje framover i utarbeidelsen av planforslaget.

Planforslag vil legges ut til offentlig ettersyn våren 2018, og da blir det mulig å sende inn skriftlige uttalelser om innholdet i planforslaget.

Mulighetsstudie september 2017 med tre deloppgaver: Kjerneområdene, boligutvikling på Forus øst og Lura, samt utbyggingspotensiale rundt eventuell nyt togstopp på Forus øst.

Tilbud mulightesstudie interkommunal kommunedelplan for Forus

Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15. 08. 2016
Merknadsbehandling ved høring om prinsipper for videre planutforming
Endelig prinsippanbefaling

Styret for IKDP Forus Vedtak om planprinsipp 22 08 2016
Prinsipper for videre planutforming Høringsutkast
Utredning av planprinsipper_transport
Saksforelegg Styre 22 08 2016
Brev til berørte om planprogram og åpent møte
Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15 08 2016


FASTSATT PLANPROGRAM IKDP Forus


Stedsanalyse for Forus, utarbeidet i forbindelse med IKDP Forus