Plan til høring

Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september.

Brev til offentlige og frivillige
Bestemmelser
Samfunnsdel
Plankart

Vedlegg:

Planbeskrivelse
ROS-analyse IKDP Forus
Parkering IKDP Forus 16 03 2018
Boligpotensiale på og rundt Forus 16 03 2012
Forus vest – trafikkvurderinger av alternative løsninger
Konsekvensutredning IKDP Forus 13 04 2018
Kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling 16 03 2018
Saksforelegg IKDP Forus til kommunenes behandling, mai 2018


Dokumenter

Mulighetsstudie, kjerneområder i Interkommunal kommunedelplan for Forus

Inspirasjonsrapport om blågrønn struktur

Mulighetsstudie september 2017 med tre deloppgaver: Kjerneområdene, boligutvikling på Forus øst og Lura, samt utbyggingspotensiale rundt eventuell nyt togstopp på Forus øst.

Tilbud mulightesstudie interkommunal kommunedelplan for Forus

Vedtatt planprinsippdokument

Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15. 08. 2016
Merknadsbehandling ved høring om prinsipper for videre planutforming
Planprinsippanbefaling til styret

Styret for IKDP Forus Vedtak om planprinsipp 22 08 2016
Prinsipper for videre planutforming Høringsutkast
Utredning av planprinsipper_transport
Saksforelegg Styre 22 08 2016
Brev til berørte om planprogram og åpent møte
Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15 08 2016


FASTSATT PLANPROGRAM IKDP Forus


Stedsanalyse for Forus, utarbeidet i forbindelse med IKDP Forus