07.06.2019

IKDP Forus under politisk sluttbehandling

IKDP Forus er nå under politisk sluttbehandling hos de tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger.

Dokumenter

01 Plankart IKDP Forus med temakart
02 Bestemmelser IKDP Forus revidert 08 05 2019
03 Samfunnsdel revidert 08 05 2019
04 Referat fra styremøte 30.04.2019 05 Planbeskrivelse revidert 08.05.2019
05 Planbeskrivelse revidert 08.05.2019
05a rekkefølgenotat-revidert 11.04.2019
05b beregning-av-realistisk-utbyggingsareal-og-kostnadsbidrag 14.03.2019
05c kostnadsberegning infrastruktur ikdpforus 13.02.2019
05d kunnskapsgrunnlag-om-næringsutvikling 16.03.2018
05e Parkering IKDP Forus 16.03.2018
05f Forus vest – trafikkvurderinger av alternative løsninger 02.02.2018
05g Boligpotensiale innenfor og rundt IKDP Forus 16.03.2012
05h Lokalklima Forus 05.04.2016
06 Konsekvensutredning revidert 08 05 2019
07 ros-analyse-ikdp-forus 09.02.2018
08 merknadsbehandling hovedhøring 11.04.2019
09 merknadshefte tilleggshøring 25.04.2019
16-23784-28 Interkommunal kommunedelplan for Forus – sluttbehandling 1531905_1_0
Anvendelse av p-norm

04.02.2019

Tilleggshøring

Etter innspillene som kom under hovedhøringen av IKDP Forus, har prosjektgruppa gjort noen endringer i planen. Styret har besluttet å sende planforslaget ut på tilleggshøring med høringsfrist 11. mars kl. 9.

Det reviderte planforslaget åpner blant annet for å bygge tettere. Kjerneområdet Koppholen er endret, og noen rekreasjonsområder er tatt ut. Hovedmålene for planen står fast: Regionens viktigste næringsområde skal bli et triveligere og mer klimavennlig sted, og det skal bli lettere å komme seg fram til fots, med sykkel og buss.

Les mer om tilleggshøringen på denne siden.

26.06.2018

Forusplanen er ute på høring

Regionens viktigste næringsområde skal videreutvikles, styrkes og bli et bedre sted å bo og jobbe. Det skal bli lettere å ta seg fram til fots, med sykkel og med buss, og området skal oppleves som et trivelig sted med sosiale møteplasser og nye grøntdrag. Har du innspill til planen? Vi vil gjerne høre fra deg innen 15. september!

Interkommunal kommunedelplan Forus er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes og Sola.

Fire kjerneområder
Et av de viktigste grepene er forslaget om å etablere fire kjerneområder: Kanalsletta, Koppholen, Forussletta Nord og Forussletta Sør. Kjerneområdene vil ha urbane kvaliteter, servicetilbud, attraktive uteområder, uformelle møteplasser og god tilgang til kollektivtransport.

Tanken er at vi konsentrerer kontorbedrifter i kjerneområdene, mens plasskrevende industribedrifter plasseres i randsonene, lengst borte fra bussveitraseen.

Mindre bil – mer buss, sykkel og gange
Det Forus vi har i dag, er bygget og planlagt for bilen. Hvis vi skal lykkes med å skape et bærekraftig Forus, må vi ta de myke trafikantene på alvor. Derfor har vi tenkt at de sentrale delene av Forus først og fremst skal planlegges for gående og syklende. Bussveien og sykkelstamveien gir nye muligheter for at Forus kan lykkes som nullvisjonsområde.

De ytre områdene vil fortsatt ha gode forbindelser for tunge kjøretøy og næringstransport – men i kjerneområdene skal de myke trafikantene prioriteres.

Færre parkeringsplasser
Forus har i dag en overkapasitet på parkeringsplasser, med plass til 30.000 biler. Planen foreslår at ny utbygging skal skje med færre parkeringsplasser enn tidligere. Bedrifter med liten bygningsmasse og store logistikkbehov kan få tilpasset parkering.

Soner for ulike næringer
IKDP Forus skal sikre nok areal til alle typer næringer. Forus deles inn i tre soner, der sone 1 er kjerneområdene, sone 2 er influensområdet til bussveien og sone 3 er randsonene lengst vekke fra bussveien – men med god tilgang til veinettet. Kombinerte næringer som trenger plass til både kontor, lager og produksjon er tenkt i sone 2, mens industribedrifter får plass i sone 3.

Mer grønt og blått
Nye, grønne forbindelser skal gjøre det attraktivt å gå eller sykle til jobb. Fram mot 2040 skal vi etablere deler av kanalene på nytt, med mer naturlige materialer, variert vegetasjon og muligheter til å komme ned til vannet. Deler av det gamle Stokkavannet vil gjenoppstå på begge sider av motorveien.

Vi vil høre hva du syns!
Vi som står bak IKDP Forus vil gjerne ha innspill fra så mange som mulig. Her er plandokumentene:
Bestemmelser
Samfunnsdel
Plankart

Last ned folder med kart og informasjon om hovedgrepene i planen (16 MB)

Har du spørsmål eller vil du drøfte noe om planen? Kontakt prosjektmedarbeider Simon Tamminga i Stavanger kommune på epost eller på telefon 51 50 78 33.

Du finner oss også på Facebook.

I månedsskiftet august/september vil vi ha åpne kontordager der du kan komme for å få informasjon og dele synspunkter. Følg med her.

Merknader til planen sendes på epost eller som brev til: By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger innen 15. september 2018.

01.06.2018

Åpne informasjonsmøter om IKDP Forus:

Last ned presentasjonen som ble holdt i de åpne møtene 14. juni

Møte mest tilrettelagt for næringslivet

Velkommen til et hyggelig møte med oss og andre bedrifter og interesserte på Forus. Vi stiller med kake, kaffe og informasjon om Forus-planen.

Tid: Torsdag 14. juni kl 13:30-15:00 (Merk at vi har endret tiden etter at vi sendte ut høringsbrevene).
Sted: Vestre Svanholmen 4.

Vi vil gjerne ha en pekepinn på hvor mange som kommer, så flott hvis du melder deg på Facebook-arrangementet her

Parkering kan skje her: Vestre Svanholmen 1 (bygget ved siden av tidligere Statoil).

Møte mest tilrettelagt for nabolag, frivillige lag og foreninger, bydelsutvalg og andre interesserte

Tid: Torsdag 14. juni kl 17:00-18:30.
Sted: Sola Golfklubb, ved restauranten.

Vi stiller med et enkelt måltid, og vil derfor gjerne ha en pekepinn på hvor mange som kommer. Flott hvis du melder deg på Facebook-arrangementet her.

Innhold i begge møtene:

  • Introduksjon om planen for de som bare trenger en innføring og har dårlig tid.
  • Vi går gjennom tema i planen og vektlegger det som mest aktuelle for målgruppen.
  • Vi svarer på spørsmål.
  • Vi tar gjerne en diskusjon, men i denne fasen er det viktig at uttalelser leveres skriftlig.
  • Hvordan kan man påvirke planen og innføring i å levere høringsuttalelse.
  • Etter møtet kan den enkelte sitte sammen med en av oss for å få hjelp til å levere uttalelse.
01.06.2018

Interkommunal plan for Forus ut på høring

Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september.

Hvordan skal Forus også i framtiden være en drivkraft for næringslivet både i regionen og resten av landet?

Det er visjonen som Sandnes, Sola og Stavanger i fellesskap søker svar på i kommunedelplanen som vi nå sender ut på høring.

Tre hovedmål ligger til grunn for planforslaget:

  • Forus skal utvikles som et attraktivt næringsområde både nasjonalt og internasjonalt.
  • Området skal utvikles i tråd med nasjonale klimamål.
  • Det skal legges vekt på kvaliteter som gjør Forus attraktivt både for næringslivet, ansatte og bosatte.

Fram til høringsfristen 15. september inviteres alle interesserte til ulike møter og åpne kontordager hvor det blir anledning til å få detaljert informasjon om planforslaget.

Les mer om sted/tidspunkt her

Etter høringen og når planen er bearbeidet vil det bli endelig behandling av kommunedelplanen i de tre kommunene.

Hele planforslaget finner du her


Framdriftsplan slik den finnes i utkast til planprogram:

fremdriftsplan

Sånn skal det bli på Forus

Styret for IKDP Forus anbefaler at den såkalte komprimerte varianten skal legges til grunn for videre utvikling av Forus.

Kommunene vil balansere veksten på Forus med sentrumsområdene og samtidig utvikle Forus til beste for et mangfoldig næringsliv. Det komprimerte prinsippet i Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) innebærer en tydeligere prioritering av utbyggingsområder rundt noen få holdeplasser.

Vinn-vinn
Ordfører Christine Sagen Helgø er styreleder for IKDP Forus. De øvrige styremedlemmene er ordførere og andre politikere i Sandnes, Sola og Stavanger.

– Kommunene ønsker å oppnå vinn-vinn-effekten dette gir for mange samfunnsmål. Hvis vi bygger kontorvirksomheter tett på bussholdeplasser, kan vi lykkes med at flere reiser med buss. Da får de som jobber på Forus attraktive områder der flere oppholder seg utendørs. Disse stedene er egnet for fellesfunksjoner for næringslivets formelle og uformelle møter, sier styreleder og ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø.

Sola, Sandnes og Stavanger enige om framtidens Forus
Hensikten med å avklare prinsipper for videre planlegging er å oppnå at de tre kommunene blir enige om en hovedretning for utviklingen, og hvilken rolle Forus skal ha i forhold til regionen for øvrig. Derfor blir overordnede myndigheter og de andre kommunene i regionen spesielt involvert i denne fasen av arbeidet.

Styret for IKDP Forus Vedtak om planprinsipp 22 08 2016
Prinsipper for videre planutforming Høringsutkast
Utredning av planprinsipper_transport
Saksforelegg Styre 22 08 2016
Brev til berørte om planprogram og åpent møte
Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15 08 2016


27.04.16

Hva skjer i forbindelse med IKDP Forus våren 2016?

Alle tre kommunene har vedtatt planprogrammet som omtaler hva planen skal handle om, mål for Forus, prosessen og framdriften.

Nå har prosjektet startet arbeidet med FASE 1 (i figuren) som er en svært viktig beslutning i arbeidet med planen for Forus. Prosjektgruppen arbeider med å vurdere hvordan vi kan oppnå målene i tre ulike utviklingsretninger for Forus ut fra regionale helhetsløsninger. Hva trenger regionen av Forus? Hvor skal vi bygge boliger? Og trenger vi områder med bare næringsbygg? Hvor mye av næringsutviklingen skal skje på Forus sammenlignet med andre deler av regionen, i for eksempel de to bysentrene? Hensikten er ikke å velge en av de tre utviklingsretningene, men å lage et fjerde alternativ som er den vi vil anbefale.

Bilde1

De tre planprinsippene blir visualisert med bruk av ulike teknikker. Hensikten er å lykkes med god formidling til alle som skal være med å vurdere de tre utviklingsretningene.

Overordnede og regionale myndigheter deltar i arbeidsmøter der vi drøfter de tre planprinsippenes måloppnåelse. Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkeskommunen og Fylkesmannen er gode samarbeidspartnere.

Næringslivet er en særlig aktuell gruppe å samarbeide med når vi skal vurdere måloppnåelsen i de tre planprinsippene. Det er vesentlig å lære mer om hvordan næringslivet vil jobbe i framtiden og hvilke muligheter planprinsippene åpner for. I forlengelsen av Forusdagen 28. april, følger vi derfor opp med et verksted 3. mai der formålet er å finne ut hvordan de tre planprinsippene betjener næringslivet i regionen. Seminaret 3. mai blir målrettet mot en rekke aktører som kan delta i helhetlig diskusjon om utvikling av Forus.

Vi planlegger også et seminar for kommunenes politiske og administrative ledelse i alle kommunene i regionen. Der kan både styret og andre politikere i de tre eierkommunene delta. Hensikten vil være å nå ut til hele regionen med informasjon, og motta tilbakemeldinger fra nabokommunene om hovedspørsmålene knyttet til Forus sin framtidige rolle i regionen. Seminaret gjennomføres i september.

Åpent møte om utredning av planprinsipper og anbefalt planprinsipp gjennomføres i september og vil bli annonsert. Annen involvering er planlagt når kommunene har vedtatt planprinsipp og vi har startet arbeidet med å lage planforslaget.