18. mars 2019:

Det kom inn rundt 40 innspill under tilleggshøringen som hadde høringsfrist 11. mars:

Avinor
Bauhaus Norge AS
Biltema Maskinveien 1
Brødrene Kverneland merknad og vurdering av byggeområde og hensynssone
Equinor
Eyvind Aven
Forusbeen 50 AS
Forusholmen
Forus Næringspark AS: Merknad, Bestemmelser og retningslinjer, Notat til alternativt plankart, Plankart med logg
Forus Office Arena
Forus Vest Eiendom
Fylkesmannen i Rogaland
Godesetdalen 8
HABI (Fabrikkveien 3 5 og 9)
IKEA uttalelse og IKEA vedlegg
Kanalsletta 14 AS
Kanalsletta Utvikling
Knoks bildeler
Lyse Elnett AS
Magnus Fonnes
Maskinveien 12 AS
Norengros Kjosavik
Næringsforeningen i Stavanger-regionen: Hoveddokument, alternativt plankart, Forslag til korrigerte bestemmelser fra Næringsforeningens ressursgruppe for Forus, vurdering av byggeområde og hensynssone og vurdering av utkast til rekkefølgebestemmelser
Pilen Eiendom AS
Prosjektil areal AS
Ragnar Tveterås/John-Erik Rørheim, UiS
Rogaland Fylkeskommune – Fylkesrådmannen
Rogaland Travselskap AS: Merknad, Rogaland Travselskap merknad Skisse om området fra arkitekt Stangeland, Kartskisse fra Statens vegvesen hvor byggene som rives fremgår, Takst utført av takstmann Ravndal, Kart der 50 meters byggegrense fremgår, Epost med vedlegg fra Stavanger kommune, Notat fra Klepp prosjektering 1, Notat fra Klepp prosjektering 2
Sameiet Godesetdalen 2
Samfunnsmedisin
Schibsted ASA
Seabrokers Fundamentering AS, Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4
Seabrokers Group
Statens Vegvesen
Stiftelsen Kristen Tjeneste
Stavanger utvikling KF
Stavanger Investering
Sunde Estate (Maskinveien 2 og 4)
Torvmyrå Velforening
Tvedt Eiendom: hoveddokument2D Forus 200-årsflom og Vurdering av byggeområde og hensynssone

__________________________________________________________

 

4. februar 2019:

Tilleggshøring av Forus-planen

Det kom inn rundt 70 innspill under høringen av IKDP Forus i september 2018. Vi har nå gått gjennom alle innspillene, og gjort noen endringer som gjør det nødvendig med en tilleggshøring. 

31. januar 2019 vedtok styret i IKDP Forus at interkommunal kommunedelplan for Forus 2019-2040, med oppdatert plankart og bestemmelser, sendes ut på tilleggshøring med uttalelsesfrist 11. mars kl. 13.

Last ned alle dokumentene her:
Referat fra styrets møte 31 01 2019
Saksfremlegg til styret om tilleggshøring
Notat om endringer ved tilleggshøring datert 04 02 2019
Plankart IKDP Forus med temakart datert 04 02 2019
Bestemmelser IKDP Forus 04 02 2019
Konsekvensutredning revidert 11 12 2018
Rekkefølgetiltak begrunnelser 24 01 2019

Hva er endret siden sist?
Her er noen av de viktigste endringene:

  • Muligheter for å bygge tettere mange steder
  • Grøntarealene er beholdt slik at det blir mer attraktivt å gå og sykle, mens grøntarealer for opphold og rekreasjon er tatt ut
  • Rekkefølgetiltakene er begrunnet i et eget notat
  • Kjerneområdet Koppholen er endret både i bestemmelser og på plankartet

Mer utførlig beskrivelse av endringene finner du i saksforelegget til styret og Notat om endringer ved tilleggshøring.

Hovedmålene med Forus-planen står fast: Regionens viktigste næringsområde skal videreutvikles, styrkes og bli et bedre sted å bo og jobbe. Forus skal være et klimavennlig næringsområde med nullvekst i personbiltrafikken, og det skal bli lettere å ta seg fram til fots, med sykkel og med buss. Sist, men ikke minst: Området skal oppleves som et trivelig sted med sosiale møteplasser og nye grøntdrag.

Har du innspill?
Merknader sendes innen 11. mars til postmottak.bos@stavanger.kommune.no med marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no på kopi, eller som brev til:
By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe om planen, eller ønsker et møte med prosjektledelsen. Prosjektleder Marit Storli kan nås på 908 77 348.

Overordnede myndigheter, Næringsforeningen og Forus Næringspark vil bli direkte varslet om tilleggshøringen. I tillegg sendes brev til alle grunneiere. Tilleggshøringen kunngjøres også på Facebook og på kommunenes nettsider. Du er velkommen til å levere uttalelse selv om du ikke får brev fra oss.

Hva skjer etter tilleggshøringen?
Etter at merknader er oppsummert og planen er oppdatert, fremmer rådmennene planen til sluttbehandling i april. Deretter skal IKDP Forus opp til behandling i alle tre kommuner. Hvis alle tre kommunestyrer/bystyrer fatter likt planvedtak og det ikke foreligger innsigelser, ser vi for oss at endelig plan vil foreligge i mai-juni.

__________________________________________________________

Innkomne merknader til hovedhøringen

Høringsfristen for hovedhøringen av IKDP Forus gikk ut 15. september. Her kan du lese alle merknadene som kom inn:

Avinor
Base property 
Bauhaus v/Link Arkitektur: merknad og handelsanalyse
Bertel O Steen Eiendom: Innspill, kart
Brødrene Kverneland
Byantikvaren i Stavanger
Bærheim Utbyggingsselskap: Bærheim Utbyggingsselskap, Bærheim mulighetsstudie og KU vurdering
Direktoratet for mineralforvaltning
Equinor
Extra leker
Eyvind Aven
Fiskeridirektoratet
Forusholmen v/Kluge Advokatfirma
Forus Næringspark: Høringsuttalelse og gjennomgang av forslag til kommuneplanens arealdel
Forus Travbane og skisse areal
Forus Utvikling
Funksjonshemmedes råd AU
Fylkesmannen i Rogaland
Habi v/Norconsult
IKEA
IKM Invest: Merknad september, Merknad, Illustrasjoner
Lisma
Lyse Elnett
Kanalsletta utvikling
Knoks Bildeler v/Simonsen Vogt Wiig
Kristin Keiserås Bakkane
Kruse Smith Eiendom Vest
Maskinveien 1
Maskinveien 24 og 26
Maskinveien 25 AS v/Kristiansen & Selmer-Olsen
Montér
Nortura
Næringsforeningen i Stavanger
Park og vei i Stavanger kommune
Per Dag Hole
Porsmyrveien 1 AS og Porsmyrveien 3 AS
Ragnar Tveterås og John-Erik Rørheim, professorer ved UiS
Renovasjonen IKS
Helsesjefen i Stavanger 
Rogaland fylkeskommune, protokoll og saksfremlegg
Sandnes kommune
Sola kommune v/kommuneoverlegen
Schibsted
Seabrokers Eiendom: Høringsuttalelse, Gjennomgang av plankart og bestemmelser, Kostnader vannmiljø, Arealkonsekvens
Odd Kristian Stokka på vegne av grunneiere på Stokka i Sandnes
Sameiet Godesetdalen 10
Sandnes kommune, VA og park/idrett/vei
Sektor L 23: Merknad, Kart, Kartutsnitt, Bilde
Sola golfklubb
Sola kommune Kommunalteknikk
Statens Vegvesen
Statnett
Statsbygg
Stavanger Investering
Stavanger utvikling v/Norconsult: Sentrallagertomten og Forus Travbane
Stiftelsen Kristen Tjeneste
Sunde Estate v/Norconsult
Syklistenes landsforening
Tjelta Eiendom
Torvmyrå velforening
Tvedtsenteret v/Norconsult
Vann- og avløpsverket, Stavanger kommune
Velforeningen Skadberg sør
Westco
Øistein Søndenaa
Øyvind Opsahl
2020park 

_________________________________________________________